• AĞZIMDAKİ BAKLA

   

  Yazar: Nurhayat Hangül

   

  Klavye başında avazı çıktığı kadar bağıranlara selam olsun!

  ‘’Kara bahtına” boyun bükmüş bu millete yol göstermenin tekniği, sosyal medya araçları başında müşrik aramak mıdır?

             Yüzüne karşı dile getiremeyeceğiniz günahlarını, âleme ihbar etmek midir: İyilik. “Birr!” demek parmaklarınızı sağa sola oynatmak mıdır? Salih amellerinizden mi sayıyorsunuz; “Müslümanım” diyen birinin (velevki Müslüman olmasın) günahlarını, kusurlarını ifşa etmeyi?..

  O kadar okumuşsunuz ki bir numara makale yazarları gibi söz üretebiliyorsunuz, itirazcılıkta kimse sizleri geçemez. Kıra döke yazdıklarınıza öbür mahalle alkış tutuyor.

              Müşriklerin âdeti değil miydi; Mekke döneminde karalama kampanyaları ile Müslümanları gözden düşürme taktikleri? Continue Reading

  9 Kasım 2016 • Genel

 • ‘Elveda Lenin’: Bir Hayalin Serencamı

   

  Yazar: İlkay Yılmaz

   

  Bir dönemi anlatmak edebiyatın ya da sinemanın alanına girdiğinde bazen çok daha fazla şeyin de beraberinde anlatılmasına olanak verebilir. Sanatın imkânı mı yoksa insanın hikâyesi mi çeşitlendirir bir konuyu?

  İnsan hayatla olan sınavını verirken zamanın ilerleyişine ve hayatın değişimine de kayıtsız kalamaz. Hayat hızla değişirken bir insanın ve ailesinin ve bir ülkenin ve bir idealin belki de bir rüyanın sonuna varıp uyanmak vakti gelip çatmıştır. Lakin ideallerinize olan bağlılığınız ve tutkunuz, kaderinizin nereye doğru gittiğini görmenize engel olabilir.

  Bir dönemi, bir ülkeyi, bir idea’nın geldiği sonu bir ailenin hikâyesi üzerinden ustalıkla anlatan bir film; Elveda Lenin. Continue Reading

  9 Kasım 2016 • Genel

 • Küreselleşme Sürecinde Dinlerin Çokluğu ve Hakikatin Birliği Problemi

   

  Yazar: Sercan Ünğan

   

  McLuhan’ın ünlü “küresel köy” (global village) ifadesiyle dikkat çektiği, iletişim ve ulaşım araçlarının kültürel homojenleşmeye sebep olmasıyla birlikte hız kazanan küreselleşme olgusu; farklı kültür/inanç/yaşam biçimlerindeki insanları yüz yüze getirmiş ve onları, birlikte yaşama tecrübesi kazanmak zorunda bırakmıştır.

  “Küreselleşme ya da global kültür, ekonomik ve de siyasal hedeflidir. Küreselleşme esas itibariyle Aydınlanmayla birlikte başlayan modernizasyon sürecinin bir parçası, belki sonucudur. Bu talep, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde ön plana çıkmıştır. Küresel değişim talebinin kültürel ve coğrafî sınırların ortadan kalkmasıyla/kaldırılmasıyla birçok alanda etkisi görülmüştür. Bu talepten din de kendine düşen payı almıştır. İlgili süreçte ‘global toplum oluşturma serüveni’nin karşısına çıkan her engel ortadan kaldırılmak istenmiştir. Aydınlanma felsefesiyle ortadan kaldırılmaya çalışılan din, küreselleşme sürecinde hem umulanın aksine yükselen değer olmuş hem de yaşanan sosyal çalkantılarla tekrar kendisinden medet umulan fenomen haline gelmiştir.”

  Böyle bir sonuca varılmasında şüphesiz, Batı’nın her şeyi madde üzerinden okuyarak insanların ruhi/manevi ihtiyaçlarına karşılık verememesinin ve her bir yeniliğin ardında -ağırlıklı olarak- sömürgeci düşünce ve uygulamaları barındırmasının etkisi azımsanmayacak derecede fazladır. Continue Reading

  9 Kasım 2016 • Genel

 • OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE DİN EĞİTİMİ – 2

  Yazar: Cenk Ağ

   

  İlk yazımda çocukluk dönemi din eğitimine bir giriş yapmış ve gelişim özelliklerinden; fiziksel ve bilişsel gelişimi anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımda ise, okul öncesi çocukluk dönemindeki, ahlak gelişimi, psiko-seksüel ve psiko-sosyal gelişim dönemlerinden biraz bahsetmek istiyorum.

   

  1. Ahlak Gelişimi

  Genel olarak çocuk için doğuştan bir ahlaktan bahsedilemese de ahlaki güzelliklere yatkın olduğu söylenebilir. Çocukta hem iyiye hem de kötüye yönelebilecek tohumlar olduğu söylenebilir. Bu konu özellikle psikoloji camiasını çok etkilemiş ve üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. Son dönemde Karen WAYNN ve Paul BLOOM, 5 aylık bebekler üzerinde yaptıkları çalışmalarda çocukların ahlak ve adalet duygusunun gelişimi ile ilgili olarak ‘insanların doğuştan ahlaki davranışlara sahip olduklarını, adalet anlayışımızın, doğru ve yanlış anlayışımızın biyolojik temelleri olduğunu’ ortaya koydular. Çalışmalarla belirlenmiştir ki insanın iyi-kötü içgüdüleri ve adalet duygusu doğuştan gelir ve hangisinin büyüyeceğini ve egemen olacağını eğitimi ve çevre koşulları belirlemektedir. Yani çocuğun nasıl bir ahlaki yapıya sahip olacağı büyük oranda sosyal çevresine bağlıdır. İyiyi kötüyü ayırt edebilecek bir kapasiteye sahip olmayan çocuk için iyi ve kötünün ölçüsü ilk etapta ebeveynidir. Okul öncesi dönemde çocuk ebeveynin her dediğini eleştiriye tabi tutmadan kabul ettiğinden dolayı daha çok itaate dayalı bir ahlaktan bahsedebiliriz. Yaş ilerledikçe çocuklar varlıkları birbirinden ayırabildikleri gibi iyiden kötüyü, doğrudan yanlışı birbirinden ayırt etme duygu ve kabiliyetine sahip olabilmektedirler (Öcal, 2003:90).  Continue Reading

  9 Kasım 2016 • Genel

 • EY GÖREN GÖZÜ OLANLAR İBRET ALINIZ!

  Yazar: Prof. Dr. İbrahim Sarmış

   

  Yüce Allah, insanlara acıyıp şefkat gösterdiği için rahmet (6 En’âm/154, 157), gerçekleri görmeleri için nur/ışık (5 Maide/15), hakla bâtılı ayırt etmek için furkan/ayırıcı (25 Furkan/1), hakkın gerçekliğinin ispatı için beyyine/açık delil (6 En’âm/157), kesin doğrunun delillerini göstermek için burhan/kesin delil (4 Nisâ/174), hakkın adalet ölçüsüyle ölçüp tartmak için mizan/ölçü-terazi (42 Şura/17), hakkı unutmuş olanlara hatırlatmak için zikir/hatırlatma (16 Nahl/44), ıslah edip hakka yönlendirmek için mev’ize/öğüt (10 Yunus/57), teşvikle yola gelmeyenleri ceza ile tehdit ederek yola getirmek için nezîr/tehditle uyarı (53 Necm/56; 54 Kamer/5, 23, 33, 36, 41), Allah katında geçerli ve geçersiz şeyleri belirlemek için hüküm/karar (6 En’âm/57, 62, 89; 13 Ra’d/37, vd), hakkı yerli yerinde sağlam öğretmek için hikmet (2 Bakara/129, 151; 4 Nisâ/113), tevhide aykırı hastalıklardan kurtuluş için şifa/iyileştirme (10 Yunus/57; 17 İsra/82; 41 Fussılet/44), imdat isteyenlere kurtuluş için uzatılan hablullah/Allah’ın ipi (3 Ali İmran/103), kopmayan sağlam bir ipe tutunmaları için el-urvetu’l-vuska/sağlam ip (2 Bakara/156; 31 Lokman/22), doğru yol olarak sırat-ı müstakim/dosdoğru yol (1 Fatiha/6-7; 2 Bakara/142, 213; 3 Âli İmran/51, 101; 5 Maide/16 vd) ve doğru yola kılavuzluk için hidayet (2 Bakara/2, 97, 120, 185; 3 Âli İmran/4, 73, 138 vd) olarak vahyi indirmiştir.

  İnsanlar vahyin rehberliğinde yürüdüğü ve öğretilerine uyduğu sürece dünyada huzurlu ve ahirette mutlu olmuşlardır. Ama her şeylerini borçlu oldukları Allah’ın öğrettiği şekilde inanmak, yaşamak ve uygulama yapmak yerine heveslerine ve şeytanın aldatmalarına uydukları zaman hayatları kararmış ve ahiretleri cehennem olmuştur. Bunu tarihin her döneminde görüyoruz.

  Mesela İslâm’ın geldiği günkü cahiliye Arap toplumuna bakıyoruz. İnsanlar atalarından gördükleri şirk inanış ve davranışlarının oluşturduğu bir cahiliye hayatı yaşıyordu. İnanışları, değer yargıları, cahiliye ahlâksızlıkları ve hurafeleri hayatlarını şekillendirdi ve yönlendirdi. Tevhid, edep, ahlâk, adalet, eşitlik, namus, vicdan, fakiri ve kimsesizleri korumak, hak ve adalet üzerinde yardımlaşma, sosyal paylaşma vd. insanı insan yapan ve Allah’ın öğrettiği şekilde yaşamasını sağlayan değerlerin yerini haklı veya haksız olduğuna bakılmadan ailesinden,  aşiretinden, kabilesinden, bölgesinden olup olmadığına bakarak yanında veya karşısında olmaya karar verir oldu. Continue Reading

  3 Kasım 2016 • Genel

 • KUTLU DOĞUM HAFTASI MÜNASEBETİYLE

  Yazar: Ömer Şevki Hotar

   

  Malûm olduğu üzere Kutlu Doğum Haftası peygamberimiz Hz. Muhammed’in (genel kabule göre) 12 Rebi’ül-evvel/15 Nisan 571’de doğumu münasebetiyle son yıllarda kutlanmaya başlanan bir haftanın adıdır.

  Daha önceleri Mevlid merasimleri şeklinde süregelen ve Mevlid Kandili diye isimlendirilen kutlama merasimleri ise ilk defa Mısır’da Şiî Fatimî Devleti döneminde 11. yüzyılda başlamış bir bid’attir. Çok daha sonra 1400’lü yıllarda Süleyman Çelebi’nin yazdığı Mevlid (ki doğum demektir) diye adlandırdığımız manzum, kimi özel günler vesilesiyle günümüze kadar okunagelmiştir.

  Demek oluyor ki Peygamberimizin vefatından itibaren 4–5 asır boyunca Müslümanlar arasında peygamberin doğum günü kutlamaları diye bir merasim yoktu. Peygamberimizin vefatından 800 yıl sonra Süleyman Çelebi’nin yazdığı ve bu gün Mevlid adıyla andığımız, içinde doğru eğri birçok sözün bulunduğu manzum da ne biliniyor ve ne de okunuyor idi.

  Bu tarz özel günler ihdas etme, onlara kutsiyet atfetmenin, Kur’ân’dan önceki müşrik Arap adetlerinden olduğu kaydedilmektedir. Continue Reading

  2 Kasım 2016 • Genel

 • KİMİN GÜNDEMİ

  Yazar: Ömer Karataş

   

  Medya, insanların hangi konuları gündeme alması gerektiğini ve gündem yaptığı meseleyi nasıl değerlendirmesi gerektiğini belirleyebilme gücüne sahip önemli bir araçtır. Bu sebeple medyanın manipülasyonuna ciddi anlamda maruz kalan bir insanın olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmesi ve adaletli yorumlar yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü insanların çoğu, kendilerine gösterilenin doğruluk derecesini, gündeme getiriliş şeklini ya da amacını sorgulamazlar. Medyada kullanılan dil, görsel ya da müzik, hatta gündeme getirilen meselenin kendisi dahi  insanları belli bir düşünceye kanalize etme amacı güder.  Dolayısıyla insanlar birçok önemli meseleyi gündemlerine almazken; çok da önemi olmayan birçok meseleyi gündemleri haline getirebilirler. Bu sebeple her toplumun ve her bireyin, özellikle de Müslümanların kendilerine sorması gereken hayatî soru “Gündemin öznesi miyiz yoksa nesnesi miyiz?” sorusu olmalıdır. Continue Reading

  2 Kasım 2016 • Genel

 • İKİ İLERİ BİR GERİ: 101. KOYUN

  Yazar: Nusret Altundağ

   

   

  Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var.

  Buna rağmen “Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat” dedi ve bana, konuşmada üstün geldi.

  Sâd, 23

  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum
  Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 

  (Mehmet Akif)

  “Kutsal, tabiatta saf bir hâlde bulunmaz.” diyordu Mircea Eliade. Buna benzer bir şekilde zulüm de aslında saf hâlde bulunmaz insan yaşamında. O, kendini var kılmak ve bunu devam ettirmek için uygun formlar geliştirmek zorundadır sürekli. Elbette farklı tarzları olmakla birlikte, zulmün geliştirdiği en etkili ve kalıcı genel metod “üçgen metodu” diyebileceğimiz bir formdur.

  Geometrideki en küçük alan birimidir üçgen. Üçü aynı doğru üzerinde yer almayan üç noktayı birleştiren bir yüzeydir. Yani bir üçgende en fazla iki köşe nokta aynı doğru üzerinde olabilir. Ve eğer bir şeyi bir yere kapatmak istiyorsanız, yani bir alan, bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız en azından bir üçgen çizebilmeniz gerekir. Geometrik anlamda bir “doğru” ile bunu sağlamanız mümkün değildir.

  Bu açıdan bugün, köşe noktaları yer değiştirmekle birlikte; kendini tekrar tekrar üretip sonsuza akıp giden bir üçgeni anlamaya çalışacağız. Dediğimiz gibi bir üçgenin her üç köşesi de aynı doğru üzerinde bulunamayacağından; bazı köşe noktalar öne çıkacak, bazı köşeler de arkada kalacaktır. Bu açıdan bugün inceleyeceğimiz üçgenin de iki tür hareketinden söz edilebilir: Continue Reading

  2 Kasım 2016 • Genel

 • Âdem Çaylak ile Neo-liberalizm, Türkiye ve Müslümanlar Üzerine

  Röportaj: Emre Berber

   

  İlk olarak, neo-liberalizm dediğimizde neyden, nasıl bir süreçten bahsettiğimizi sormak istiyorum; nedir bu neo-liberalizm?

  Evet, teşekkür ediyorum. Neo-liberalizm kavramsallaştırması aslında felsefi ya da siyasal bir kavramsallaştırma olmaktan ziyade ekonomik bir kavramsallaştırma olma özelliği taşıyor. Kavramın aslında tamamen iktisadi bir felsefesi var. İsminden de anlaşıldığı üzere klasik liberalizmin 1970’ler 80’ler ve 90’lar sürecinde yeni terimlerle ortaya çıkarılmasını ifade ediyor.

  Nasıl bir süreç bu?

  Şöyle… 1927 ekonomik buhranının ardından devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiği yönünde Keynesyen iktisadi anlayış gelişmişti. Bu döneme daha çok ‘sosyal devlet’ ya da ‘refah devleti’ dönemi diyoruz. Bu ekonomik buhran son derece büyük bir önem arz ediyor. Hatta kimi düşünürler tarafından 2. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor.

  Bu buhranın nedenleri olarak da daha çok liberal politikaların uygulanması sonucunda oluşan bütçe açıkları ve enflasyon gibi liberal ekonominin açmazları gösterilmektedir. Continue Reading

  2 Kasım 2016 • Genel

 • NEO-LİBERALİZM VE İSLÂM DÜNYASI

  Yazar: Ümit Aktaş

   

  Liberalizmin ve neo-liberal yapıların bir tek ortak paydası vardır; o da para, ya da çıplak gücün egemenliği; yani biyo-politika. Orada hayatın bir anlamı olmadığı gibi bir karşılığı da bulunmamaktadır. Çünkü yegâne değer olarak egemenleşen para, bu gücünü, bu toplumları diğer tüm değerlerden yoksunlaştırarak elde etmiştir. Günümüz neo-liberalizmi de, bir ölçüde rakiplerinin de zayıflamasıyla, temelde bu esas üzerinde hareket etmekte ve bunda artık bir beis görmemektedir. Mesela ABD ülkeler işgal etmekte, Guantanamolar ve Ebu Gureybler’de insanlık dışı yöntemlerle ceza sömürgeleri kurmakta ve dolayısıyla insan haklarını, demokrasiyi ve hatta hümanizmi askıya almakta, çalışma özgürlüğü ise taşeronlara havale edilmektedir. Rasyonalizm ve ilerleme üzerinde ise o kadar çok şeyler söylendi ki bunların artık iler tutar bir yanları kalmadı. Özgürlük ve hümanizm ise sadece Protestan beyazlara ait bir hak, değer ya da imtiyazdır.

  Aslında liberalizm, otoriter ve tahakkümcü bir ideolojidir ama kendisini hep özgürlükçü olarak takdim eder. Otoriterlik olmadan liberalizmin varolması mümkün değil; çünkü ülkeyi birkaç tane tekel yönetiyor liberalizmde. Liberalizm ne diyor? Devlet olsun ama küçük olsun, amaç ne? Sadece benim önümü açacak kadar bir devlet olsun, daha fazlası olmasın; yani o hantal yapısıyla işlerime de engel olmasın. Buradaki özgürlükçülük efsanesi, aslında liberalizmin gerçek yüzünü gizleyen bir maskedir. Bu maskenin arkasında durmakta olan şey ise kapitalizmin sınırsız bir üretim ve tüketim döngüsüne dayalı olan sömürü mantığıdır. Continue Reading

  2 Kasım 2016 • Genel

sarısoy nakliyatmedya haberlerimedya haberleriistanbul beyaz eşya servisibakırköy playstation cafeklima serviskombi servisdemirdöküm servisbaymak servisvaillant servisprotherm servisiumrekadıköy ikinci el eşyaumreaçık parfüm